Loading...
GERMANY  united kingdom  Flag of Russia-30x20b
Hledat

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Agionet s.r.o.

1 Smluvní strany

Agionet s.r.o.
Se sídlem: Prokopova 27, Plzeň
IČ: 27980863, DIČ: CZ27980863
spisová značka C 19920 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
(dále jen „Dodavatel")

Klient
Klientem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt (Objednatel), který provede písemnou objednávku služby prostřednictvím www prezentace Dodavatele, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Dodavatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen „Klient")

2 Předmět a všeobecná ustanovení

2.1    Všeobecné obchodní podmínky společnosti Agionet s.r.o. (dále jen „Podmínky") stanovují základní podmínky pro poskytování služeb uvedených v tomto článku.
2.2    Dodavatel je na základě živnostenských oprávnění poskytovatelem následujících služeb (dále jen „Služby"):

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí;
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.

2.3    Veškeré služby, které se řídí těmito Podmínkami, jsou poskytovány na základě platné smlouvy uzavřené mezi Klientem a dodavatelem, není-li dále v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
2.4    Smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb, případně jiná smlouva dle obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva") může být uzavřena jak formou tištěného, tak i formou elektronického dokumentu. Při všech těchto formách uzavření Smlouvy se má za to, že obě smluvní strany pečlivě prostudovali Podmínky Dodavatele, souhlasí s nimi a zavazují se je dodržovat v plném rozsahu.
2.5    Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Podmínky a Ceník. Oznámení o změně Podmínek a Ceníku je Dodavatel povinen Klientovi oznámit formou zprávy zaslané na e-mail Klienta uvedený ve Smlouvě jako kontaktní e-mail a zveřejněním nových Podmínek a Ceníku na www stránkách Dodavatele (www.agionet.cz) a také na extranetu Dodavatele alespoň jeden (1) měsíc před nabytím platnosti těchto Podmínek a/nebo Ceníku.
2.6    V případě rozporu mezi ujednáními jednotlivých smluvních dokumentů platí následující pořadí právní závaznosti: (a) Smlouva, (b) Uživatelské zadání, (c) Ceník, (d) Všeobecné obchodní podmínky.
2.7    Je-li Smlouva, či jakýkoli jiný smluvní dokument, včetně Podmínek, vyhotovena v jiné jazykové verzi než české, je jejich česká verze rozhodná a závazná.
2.8    Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem 1. srpna 2011 a nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

3 Pravidla Komunikace

Klient i Dodavatel
3.1    Veškerá komunikace smluvního vztahu musí být vedena písemnou formou:

 1. Poštou na adresu sídla, bydliště či místa podnikání uvedenou ve Smlouvě. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na adresu trvalého bydliště, sídla nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě jako kontaktní adresa nebo jinak oznámenou adresu pro doručování písemností nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se adresát o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení odesílateli, a to podle toho, co nastane dříve.
 2. Faxem na faxové číslo určené ve Smlouvě. Zásilka doručovaná faxem se považuje za doručenou okamžikem potvrzení o bezporuchovém přenosu dat.
 3. Elektronickou poštou na e-mailovou adresu k tomu určenou ve Smlouvě. Zásilka zaslaná elektronickou formou se považuje za doručenou přijetím potvrzovací zprávy o doručení.
 4. Zasláním zprávy Klientovi na extranetu Dodavatele.

3.2    Písemná forma je zachována, je-li úkon činěn faxem, elektronicky nebo zasláním požadavku na extranet Dodavatele. Podpisy Klienta či Dodavatele mohou být nahrazeny mechanickým vyjádřením běžně užívaným v síti internet, neboť je to s ohledem na charakter služeb obvyklé.
3.3    Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně veškeré změny svých identifikačních údajů, včetně kontaktů uvedených ve Smlouvě, nejpozději však do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy změna nastala.

4 Tvorba ceny

4.1    Ceny a cenové podmínky Služeb jsou uvedeny ve Smlouvě a blíže specifikovány v Uživatelském zadání, jehož součástí je podrobná kalkulace.
4.2    Ceny ostatních prací, které nejsou uvedeny ve Smlouvě nebo v Uživatelském zadání, se řídí platným Ceníkem Dodavatele většinou v aktuální hodinové sazbě.

5 Platební podmínky

5.1    Dodavatel provádí vyúčtování následujícím způsobem:

 • Zálohové platby jsou účtovány v předem dohodnuté lhůtě a termínu splatnosti.
 • Jednorázové platby jsou účtovány po převzetí příslušného plnění Klientem.
 • Pravidelné platby a platby za provoz jsou účtovány před poskytnutím dané Služby, pokud se Dodavatel a Klient ve Smlouvě nedohodli jinak.

5.2    Za poskytnuté služby Dodavatel vystavuje Klientovi vyúčtování ve formě faktur. Dodavatel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu i v jiné formě než tištěné, např. elektronicky.
5.3    Fakturou se rozumí taková forma účetního dokladu, která obsahuje náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a zejména pak:

 • označení slovem faktura,
 • jejím číslem,
 • název dodavatele a odběratele,
 • fakturovanou částku,
 • předmět faktury.

5.4    Klient má právo vyžádat si ke každé faktuře vystavené Dodavatelem podrobný časový a úkonový rozpis prací provedených v rámci fakturovaného plnění.
5.5    Účtovaná částka musí být připsána na účet Dodavatele, uvedený na faktuře, nejpozději v den splatnosti, jinak je Klient v prodlení. Splatnost faktury s vyúčtováním ceny za poskytnutou Službu je 14 dní od data jejího vystavení, pokud se Dodavatel a Klient ve Smlouvě nedohodli jinak.
5.6    Klient se zavazuje platit řádně cenu za dodané Dílo a/nebo poskytnuté Služby sjednané ve Smlouvě a blíže specifikované v Uživatelském zadání. V případě změny požadavků v průběhu vývoje je možné tuto cenu po vzájemné dohodě upravit. Tato úprava bude mít formu smluvních dodatků.
5.7    Úplata za případné práce nad rámec prací stanovených ve smlouvě (dále jen „vícepráce") a blíže specifikovaných v Uživatelském zadání bude stanovena na základě aktuálního Ceníku Dodavatele.
5.8    Cenu za vícepráce na Díle se Klient zavazuje uhradit na základě Dodavatelem vystaveného účetního dokladu (faktury) oproti objednávce víceprací Klienta. Dodavatel je oprávněn vyžadovat uhrazení víceprací před započetím prací na vícepracích.
5.9    Nad rámec úplaty uvedené ve Smlouvě nemá Dodavatel nárok na jakoukoliv jinou odměnu v souvislosti s využitím (či se zisky plynoucími klientovi z využití) Služby a/nebo Díla poskytnutého Dodavatelem na základě Smlouvy, není-li stanoveno jinak.
5.10    Dodavatel je oprávněn požadovat před zhotovením Díla a/nebo aktivací či poskytnutím Služby po Klientovi zálohovou platbu odpovídající sjednané ceně Díla a/nebo Služby či její alikvotní části.
5.11    Smluvní strany sjednávají, že Klient uhradí zálohovou platbu na základě elektronicky zaslané zálohové faktury s lhůtou splatnosti pět (5) pracovních dnů. Dodavatel je povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů, ode dne připsání platby na účet Dodavatele, zaslat Klientovi vyúčtování ve formě faktury. V případě, že platba na zálohovou fakturu nebude ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů provedena, je Dodavatel oprávněn od dílčí Smlouvy odstoupit a/nebo nedodat Dílo či odmítnout poskytnutí Služby. Dodavatel si vyhrazuje právo, v případě prodlení Uživatele s úhradou platby na zálohovou fakturu, zaslat tomuto výzvu k plnění a poskytnout Uživateli dodatečnou lhůtu k plnění o délce tří (3) pracovních dnů.
5.12    Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Klienta s úhradou platby nebo s jinou úhradou peněžitého závazku je Klient povinen zaplatit Dodavateli kromě zákonného úroku ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý následující týden trvání prodlení; tento úrok a smluvní pokutu Dodavatel vyúčtuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody a to i v rozsahu přesahujícím výši smluvní pokuty.
5.13    Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení Klienta s platbou za vytvořené dílo nebo poskytnuté služby či s jinou platbou přesahující čtrnáct (14) dní, kdy ani po opakované výzvě k poskytnutí plnění nezjednal Klient nápravu, má Dodavatel právo zamezit Klientovi aktivní přístup ke všem Službám a vyčkat řádného plnění ze strany Klienta.
5.14    Klient je oprávněn vrátit faktury do dne splatnosti, pokud Dodavatel nedoloží nárok na částku Smlouvou nebo jejími přílohami, nebo pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 5.3, nebo pokud je bude obsahovat v nesprávné výši. Při vrácení faktury písemnou formou (viz bod 3.1) je Klient povinen vyznačit důvod vrácení. V případě oprávněného vrácení faktury Klientem Dodavateli se ruší doba její splatnosti a počíná běžet od počátku dnem vystavení nové faktury splňující požadavky stanovené Smlouvou.
5.15    Pokud Dodavatel nabízí zvýhodněnou cenu Služby pod podmínkou splnění určitých podmínek Objednatelem (dále jen „Akční nabídka"), má Objednatel právo získat takovouto Službu pouze při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednatel učiní objednávku Akční nabídky s příslibem splnění stanovených podmínek a následně svůj příslib nedodrží, bude Objednateli za tuto Službu účtována cena dle základního ceníku platného ke dni učinění objednávky.
5.16    Objednatel se zavazuje uhradit cenu objednané Akční nabídky na účet Dodavatele na základě výzvy k zaplacení zaslané Dodavatelem na e-mail zadaný Objednatelem při učinění objednávky Akční nabídky. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Dodavatele.
5.17    Objednatel je povinen uvést při objednávce Akční nabídky své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých Služeb či jinou potřebnou součinnost. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Dodavatelem.

6 Smluvní vztah

6.1    Vznik smlouvy
6.1.1    Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve smlouvě vyznačena doba jejího trvání, platí, že je uzavřena na dobu neurčitou.
6.1.2    Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6.2    Změny smlouvy
6.2.1    Smlouva může být měněna pouze písemně (viz bod 3.1 a 3.2), formou číslovaných smluvních dodatků, které odsouhlasí obě smluvní strany.
6.3    Ukončení smlouvy
6.3.1    U Smlouvy uzavřené na dobu určitou se smluvní vztah ukončuje uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy nebo po vzájemné dohodě smluvních stran.
6.3.2    U Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je možné smluvní vztah ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6.3.3    Dodavatel i Klient mohou odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v další části tohoto článku. Odstoupením, které je účinné ke dni písemného doručení, se Smlouva ruší ke dni doručení a strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání.
6.3.4    Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Dodavatel porušuje závažným způsobem Smlouvu a Podmínky, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu, nebo je Dodavatel opakovaně v prodlení s předáním Díla.
6.3.5    Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Klient porušuje závažným způsobem Podmínky a/nebo Smlouvu, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu, nebo je v prodlení s úhradou dohodnuté platby delším než 1 měsíc.
6.3.6    Veškeré písemnosti se považují za doručené také tehdy, pokud byly odeslány na adresu trvalého bydliště, sídla nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě jako kontaktní adresa nebo jinak oznámenou adresu pro doručování písemností, a zde nebylo možné je doručit adresátovi. Za den doručení se v takových případech považuje den, kdy provozovatel poštovních služeb vrátí písemnost odesílateli.

7 Odpovědnost za škodu

Klient i Dodavatel
7.1    Obdrží-li Klient přístupové údaje pro užívání služby poskytované Dodavatelem, je povinen tyto chránit před zpřístupněním třetím osobám. Za zneužití služby poskytované Dodavatelem v důsledku zpřístupnění přístupových údajů odpovídá Klient.
7.2    Dodavatel neodpovídá za správnou funkci serveru ani počítače třetích stran, na kterém je umístěno Dílo zpřístupňující data uživatelům sítě Internet, ani za správnou funkčnost internetového spojení k provozovateli takového serveru, pokud zmiňované služby Klientovi sám neposkytuje.
7.3    Klient se zavazuje užívat vytvořené Dílo a poskytnuté Služby v doporučeném softwarovém a/nebo hardwarovém prostředí uvedeném na www stránkách Klienta, ve Smlouvě či v Uživatelském zadání. V případě porušení této povinnosti ze strany Klienta neodpovídá Dodavatel za vady na Díle a Službách či škodách způsobených jejich provozem.
7.4    Dodavatel není odpovědný za obsah prezentovaných dat Klientem, ani za správnost dat co se týká autorského a trestního práva.
7.5    Klient nesmí provozovat WWW stránky a/nebo nabízet obsah, který je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
7.6    Pokud dojde ze závažných technických nebo provozních důvodů k omezení nebo přerušení poskytování služeb Klientovi, obnoví Dodavatel poskytování služeb ihned, jakmile to bude možné.
7.7    Dodavatel nemá povinnost archivovat materiály dodané jako podklady, pokud se s Klientem nedohodli jinak.

8 Ochrana dat

Klient i Dodavatel
8.1    Klient i Dodavatel považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou bodu 8.4
8.2    Dodavatel může užít ke splnění libovolné části Smlouvy třetích osob, za jimi učiněné úkony však odpovídá, jako by je činil sám a je povinen zavázat tyto třetí strany mlčenlivostí tak, jak je sám mlčenlivostí vůči Klientovi vázán.
8.3    Při uzavírání Smlouvy je Klient povinen sdělit Dodavateli své osobní a jiné potřebné údaje.
8.4    Klient dává Dodavateli souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům ve formě zasílání nabídek a obchodních sdělení. Tento souhlas může kdykoliv písemně odvolat.
8.5    Dodavatel nemá povinnost archivovat materiály dodané jako podklady pro vytvoření Díla nebo poskytnutí Služby, pokud se s Klientem nedohodl jinak.

9 Závěrečná ustanovení

9.1    Klient i Dodavatel dbají o to, aby případné spory mezi nimi byly odstraněny především vzájemnou dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
9.2    Ukáže-li se, že některé ustanovení je neplatné nebo neuplatnitelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a strany se zavazují jednáním taková ustanovení nahradit ustanoveními platnými a uplatnitelnými se shodným nebo obdobným významem.
9.3    Dodavatel i Klient se zavazují aktuálně platné Podmínky dodržovat. Podpisem Smlouvy nebo uhrazením objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Podmínek a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními.
9.4    Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na www stránkách Dodavatele a také extranetu Dodavatele.

10 Zvláštní část podmínek

10.1    Webové prezentace, aplikace a grafické práce (dále jen Dílo) - Práva a povinnosti Klienta
10.1.1    Veškeré úkony Dodavatele činěné na základě Smlouvy musí být předem schváleny Klientem. Klient má právo vyžadovat před začátkem prací na vybraném úkolu samostatnou cenovou kalkulaci, která mu bude předána ke schválení. Schválení je možné písemně, faxem, e-mailem, nebo zprávou zaslanou na extranet Dodavatele. Klient se zavazuje toto své oprávnění nezneužívat.
10.1.2    Klient se zavazuje předávat Dodavateli informace a podklady nezbytné pro plnění Smlouvy ve lhůtách dle dohody smluvních stran. K takovéto součinnosti, nutné pro provedení Díla, je Dodavatel oprávněn Klienta vyzvat písemnou formou alespoň tři (3) dny předem.
10.1.3    Podklady nezbytné pro plnění Smlouvy se Klient zavazuje předávat v dohodnuté formě.
10.1.4    V případě, že Klient nesplní včas některé ze svých povinností (zejména předání podkladů, obrazových materiálů, schválení grafických změn Díla, potřebnou součinnost apod.), prodlužuje se termín předání díla minimálně o dobu tohoto zpoždění.
10.1.5    Na základě Klientem zaslaného požadavku se Dodavatel zavazuje provést analýzu a výsledky této analýzy předložit Klientovi ve formě PDF dokumentu, případně jako součást návrhu Smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo analýzu zpoplatnit, a to dle Ceníku předaného a schváleného Klientem před započetím analýzy. Bude-li analýza časově náročnější, je Dodavatel povinen Klienta na tuto skutečnost upozornit a seznámit Klienta nejprve s odhadovanou dobou pro provedení analýzy a cenou analýzy a v případě, že Klient tyto zaslané informace o analýze schválí, je Dodavatel povinen analýzu provést.
10.1.6    V případě provedení analýzy předcházející tvorbu softwaru je výsledek analýzy, ve formě návrhu Smlouvy o tvorbě softwaru, zaslán Klientovi ke schválení. Součástí návrhu Smlouvy o tvorbě softwaru pak bude také cenová kalkulace, přičemž Klient bere na vědomí, že uvedená cena se může lišit v rozmezí až 20 % (dvacet procent) od výsledné ceny. V případě, že Klient návrh Smlouvy o tvorbě softwaru schválí, považuje se tímto okamžikem dílčí smlouva za platnou a účinnou.
10.1.7    Dodavatel bude Klienta informovat o stavu prací na provádění Díla průběžně a vždy pak na požádání Klienta bez zbytečného odkladu. Klient se zavazuje toto své oprávnění nezneužívat.
10.1.8    Klient je povinen převzít od Dodavatele řádně provedené Dílo. Za okamžik splnění závazku Dodavatele provést Dílo je podle těchto Podmínek považováno potvrzení předávacího protokolu.
10.1.9    Převzetím Díla se rozumí prezentace Díla Dodavatelem Klientovi dle pokynů Klienta tak, aby Klient měl možnost porovnat skutečné vlastnosti Díla s popisem Díla v Uživatelském zadání. Předání bude uskutečněno v termínu a v místě předem dohodnuté smluvními stranami. Klient je povinen se předání zúčastnit a po jeho provedení potvrdit svým podpisem předávací protokol o převzetí Díla, popř. oprávněně odmítnou převzetí Díla s uvedením důvodu a stanovením nového termínu předání Díla.
10.1.10    Grafické a programátorské práce budou probíhat na prostředcích Dodavatele. Potřebné prostředky pro provozování Díla s podporou technologií specifikovaných v Uživatelském zadání zajistí Klient, pokud se Klient a Dodavatel nedohodli jinak.
10.1.11    Klient není po dobu záruky oprávněn zasahovat do zdrojového kódu a zdrojových souborů ani s nimi jinak manipulovat. Dodavatel nezodpovídá za případné chyby způsobené zásahem Klienta nebo třetí strany do zdrojových kódů nebo jinou manipulací se zdrojovými soubory.
10.1.12    Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v rozsahu, ve kterém mají Služby poskytnuté Dodavatelem povahu počítačového programu, se tyto služby řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících. Pro ostatní služby Dodavatele, které mohou být považovány za autorská díla, Dodavatel tímto poskytuje Klientovi výhradní licenci ke všem způsobům užití takových děl v rozsahu neomezeném, a to i bez omezení co do území, času či množstevního rozsahu užití. Klient není povinen tuto licenci využít a je oprávněn ji bez dalšího poskytnout třetí osobě. Klient je též oprávněn předmětná Díla dle vlastního uvážení upravovat či jinak měnit s výjimkou omezení provádění úprav Díla Klientem v záruční době dle bodu 10.2.9.  Odměna náležící Dodavateli za poskytnutí licence a ostatních uvedených oprávnění Klienta je již v plné výši zahrnuta v úplatě za služby dle ustanovení Smlouvy.
10.2    Webové prezentace, aplikace a grafické práce (dále jen Dílo) - Práva a povinnosti Dodavatele
10.2.1    Dodavatel je povinen respektovat časový harmonogram prací odsouhlasený oběma stranami ve Smlouvě.
10.2.2    Dodavatel není v prodlení s dodáním Díla, nepřevezme-li Klient řádně dodané Dílo nebo nebude-li poskytovat řádně součinnost.
10.2.3    Textové části Díla připravuje Dodavatel dle podkladů poskytnutých Klientem. Dodavatel neodpovídá za obsah a jazykovou správnost dodaných podkladů.
10.2.4    Dodavatel je oprávněn s předchozím souhlasem Klienta užívat díla, která vznikla nebo vzniknou při plnění Smlouvy, k vlastním propagačním účelům, a to ve formě referencí.
10.2.5    Klient uděluje Dodavateli svolení k umístění autorského kreditu v podobě logotypu Dodavatele v rámci webové prezentace nebo aplikace. Kredit bude zároveň hypertextovým odkazem na WWW prezentaci Dodavatele. V případě, že hypertextový odkaz nelze vytvořit nebo jeho vytvoření nemá smysl, je Dodavatel oprávněn ke svému logotypu připojit kontaktní údaje.
10.2.6    Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Dodavatel poskytuje na dodané Dílo záruční dobu šest (6) měsíců. Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po předání Díla.
10.2.7    Veškeré zdrojové kódy, které vzniknou za účelem vytvoření softwarové a/nebo webové aplikace (dále jen „Dílo – ASW"), jsou majetkem Dodavatele a jsou chráněny Autorským zákonem. Zdrojové kódy nejsou předmětem Díla – ASW ani součástí dokumentace k Dílu – ASW a nejsou tedy předmětem předání. Předmětem Díla – ASW jsou softwarové a/nebo webové aplikace v jejich elektronickém vyjádření a to ve formě nezdrojových součástí.
10.2.8    Dodavatel se zavazuje dodat Klientovi plně funkční Dílo odpovídající popisu v Uživatelském zadání. V případě problémů, které nastanou po předání Díla a budou způsobeny chybou dodaného Díla, se Dodavatel zavazuje v rámci záruky bezplatně odstranit.
10.2.9    Za chybu, na kterou se vztahuje záruka, se považuje pouze taková chyba, kdy problém není vyvolán neodbornou manipulací, či chybou software nebo hardware dodaného třetími osobami. Záruka se nevztahuje na chyby Díla způsobené neodvratitelnými událostmi, vyšší mocí a zasahováním klienta nebo třetích stran do zdrojových souborů během záruční doby.
10.2.10    Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí při řešení možných chyb v dodaném Díle. Termín dokončení záruční opravy bude konzultován s kontaktní osobou Klienta uvedenou ve Smlouvě.
10.2.11    Dojde-li k závadě, na niž se vztahuje výše zmíněná záruka, a pokud bude Dodavateli doručeno  písemné oznámení závady nejpozději do třiceti (30) dnů po vypršení záruční lhůty, za podmínky, že nahlášená závada byla zjištěna v rámci trvání záruční lhůty, provede Dodavatel opravy pro odstranění této závady nebo nefunkčnosti, nebo Dodavatel po své úvaze provede úpravy nebo nahrazení Díla, kde je závada, a to bez dalších požadavků na Klienta a na vlastní náklady.
10.2.12    Bude-li Smlouva ukončena, Dodavatel se zavazuje upozornit Klienta na opatření potřebná k zamezení vzniku škody hrozící Klientovi nedokončením činností souvisejících se zařizováním předmětu plnění dle Smlouvy. Jestliže tato opatření Klient nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá Dodavatele, aby je učinil, je Dodavatel tomu povinen.
10.2.13    V případě, že dojde k ukončení Smlouvy vyjma důvodu dle bodu 6.3.4. těchto Podmínek, je Dodavatel povinen během výpovědní doby předat Klientovi (nebo jím určenému subjektu) veškeré dosud nepředané části díla, příslušné podklady a zdrojové kódy plnění (html kód stránek, obrázky, animace, hry, registrace domén, databáze atd.), aby bylo možné bez problémů pokračovat ve správě všech v té době aktivních stránek a aplikací. Dodavatel není povinen předávat Klientovi ty zdrojové kódy, které slouží ke zjednodušení či automatizaci plnění a byly vytvořeny jinak než v souvislosti s plněním služeb Dodavatele dle této Smlouvy. Dodavateli přísluší alikvotní část odměny za skutečně provedenou část Díla.
10.3    Hosting – práva a povinnosti Klienta
10.3.1    Klient nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru. Klient nebude provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit Dodavatele či třetí osobu. Dodavatel si v takovémto případě vyhrazuje právo přerušit provoz takových skriptů a programů a Klient pro tyto případy uděluje Dodavateli k přerušení provozu takových skriptů souhlas a nebude vznášet z důvodu přerušení provozu vůči Dodavateli žádné nároky.
10.3.2    Klient odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru Dodavatele. Klient nezneužije služby Dodavatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Klient se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude prezentovat či šířit informace obsahující násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány.
10.3.3    Klient není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru Dodavatele rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva.
10.3.4    Klient odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou užíváním poskytnutého Díla a/nebo Služby na serveru Dodavatele, přičemž dodavatel je oprávněn žádat po Klientovi vedle náhrady škody způsobené Klientem také smluvní pokutu. Náhradou škody se pro takové případy rozumí zejména čas vynaložený Dodavatelem pro odstranění závadného stavu ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) z každé započaté hodiny práce Dodavatele při odstraňování závadného stavu, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru způsobeného neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Klientem, náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz serveru, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Dodavatele a ztrátou Klientů, vyjádřeného cenou služeb objednaných Klienty. Smluvní pokutou se pak v tomto případě rozumí pokuta ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každou započatou hodinu zastavení serveru.
10.4    Hosting – práva a povinnosti Dodavatele
10.4.1    Na základě požadavků Klienta se Dodavatel zavazuje zajistit služby v oblasti webhostingu, zejména pak zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává Klient. Pro účely registrace doménového jména je Klient povinen předložit Dodavateli úplné a pravdivé informace. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Klientem. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí Klient.
10.4.2    Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit poskytovanou webhostingovou službu Klientovi, který je v prodlení s platbou déle než 14 dnů. V případě pozastavení nebo zrušení této služby z důvodu neuhrazení služby Klientem neodpovídá Dodavatel za škodu vzniklou ztrátou dat Klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.
10.4.3    Dodavatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Klient užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
10.4.4    Dodavatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy Klientem nebo jím pověřených osob nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při práci v rámci sítě Internet. Dodavatel dále neodpovídá za přerušení poskytování webhostingových služeb dle bodu 10.4.1 těchto Podmínek v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení třetích stran, tj. dodavatelů energií a služeb (telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.
10.4.5    Dodavatel si vyhrazuje právo krátkodobě přerušit provoz serveru zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle bodu 10.4.1 těchto Podmínek. Je-li to možné, informuje Dodavatel Klienta o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem. Je-li provoz serveru přerušen na déle než jeden (1) den v důsledku závady zaviněné Dodavatelem, snižuje se odměna Dodavatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.
10.4.6    Dodavatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných Klientem a nahlížet do elektronické pošty Klienta. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má Dodavatel opačnou povinnost stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat Klienta je Dodavatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit Klientovi.
10.4.7    Dodavatel je oprávněn přerušit provoz serveru, virtuálního serveru nebo zastavit přístup k SMTP účtu, poruší-li Klient některé z ustanovení bodu 10.3.2 a 10.3.3 těchto Podmínek a nezdrží-li se neprodleně po obdržení výzvy závadné činnosti nebo nepodnikne-li kroky vedoucí k nápravě závadného stavu. Klient odpovídá za škodu vzniklou Dodavateli i třetím osobám v důsledku porušení uvedených ustanovení.

Společnosti, které nám svěřili tvorbu prezentace / aplikace (VÍCE V REFERENCÍCH)

pilsner urquell logo grey panasonic logo 100px grey scott logo grey univerzita karlova grey hannah logo 100px grey primalex logo grey stock plzen logo 100px grey zcu logo 100px grey techmania gray 100px divadlo alfa logo 100px grey Okal zoo Plzen rodenstock Plzensky kraj2 cesky truhlar Kozeluha