1) Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi:

Agionet s.r.o.
se sídlem: Plzeň, Prokopova 27, PSČ 301 00
IČ: 27980863, DIČ: CZ27980863
spisová značka: C 19920 vedená u Krajského soudu v Plzni
(dále jen „Dodavatel“)

a

druhými stranami (jakákoli fyzická či právnická osoba mající způsobilost uzavřít Smlouvu o dílo či Smlouvu o poskytování služeb, případně jinou smlouvu dle Obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva“) dle právního řádu ČR)
(dále jen „Klient“).


2) Ceny výrobků a služeb

2.1 Ceny výrobků/služeb (dále jen „Služby“) poskytovaných Dodavatelem se řídí aktuálním ceníkem Dodavatele, platným v době přijetí objednávky Dodavatelem. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak.

2.2 Pokud jde o případ, kdy mají být objednány Služby dle nestandardních požadavků Klienta, Dodavatel zašle Klientovi cenu požadovaných Služeb zpět. Klient je povinen schválit návrh ceny, anebo zaslat protinávrh ceny zpět Dodavateli ve lhůtě stanovené Dodavatelem. Konečným schválením ceny Dodavatelem se cena považuje za smluvenou.

2.3 Cena dohodnutá ve Smlouvě je pevná a konečná pokud Objednatel nemá žádná přání na úpravu nabízeného zboží.

2.3.1 Pokud má objednatel více požadavků na úpravy (změna fontu, modifikace grafiky, více variant přání, ...), tak je možné se na úpravách domluvit, ale práce se již účtují dle ceníku Agionet s.r.o. v běžně hodinové sazbě.

2.4 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny Služeb v cenících bez předchozího upozornění.


3) Přijetí objednávky

3.1 Dodavatel potvrdí Klientovi zpět objednávku Služeb, které byly objednány v internetovém obchodě. Bezvýhradným přijetím a odsouhlasením objednávky Dodavatelem zpět Klientovi vzniká Smlouva mezi Dodavatelem a Klientem ohledně předmětných Služeb.

3.2 Pokud Dodavatel zjistí, že objednávka Klienta obsahuje nestandardní požadavky, Dodavatel zašle Klientovi zpět cenu za požadované Služby dle nestandardních požadavků. Klient je povinen schválit návrh celkové objednávky Služeb včetně ceny zpět Dodavateli ve lhůtě stanovené Dodavatelem. Schválením a potvrzením objednávky Dodavatelem vzniká Smlouva. Pokud Klient s návrhem Dodavatele nesouhlasí, navrhne Dodavateli ve lhůtě protinávrh a Smlouva vzniká bezvýhradným přijetím takového protinávrhu Dodavatelem.

3.3 K uzavření Smlouvy také dojde započetím poskytování Služeb.

3.4 Dle rozsahu a náročnosti konkrétní objednávky si Dodavatel vyhrazuje právo určit, zda postačí takováto prostá objednávka a její odsouhlasení, anebo zda je na smluvní vztah potřeba uzavřít zvláštní písemnou Smlouvu.


4) Zrušení a změna objednávky

Klient je oprávněn zrušit nebo změnit již učiněnou objednávku pouze před zahájením poskytování Služeb, a to neprodleně poté, co se o důvodu pro zrušení či změnu této objednávky dozví. Za zahájení poskytování Služeb se považuje okamžik zahájení prací na příslušné objednávce. Po zahájení poskytování Služeb je Klient povinen objednané Služby odebrat.


5) Korektury objednávky a podklady pro specifikaci objednávky

5.1 Všechny objednávky Služeb, které jsou poskytovány dle nestandardních požadavků Klienta na zpracování grafického návrhu, budou po zpracování grafického návrhu zaslány Klientovi zpět k odsouhlasení a provedení korektur tohoto grafického návrhu.

5.2 Dodavatel se zavazuje poskytnout Služby v souladu s takto odsouhlaseným návrhem a Klient podpisem nebo e-mailovým potvrzením korektur přebírá plnou odpovědnost za bezchybnou grafickou podobu, za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Pokud bude Služba poskytnuta s vadami, které Klient odsouhlasil v návrhu, Klient odpovídá za takto vzniklé vady na Službách a nevzniká mu tím nárok na úplné či částečné vrácení platby či zálohy za poskytnuté Služby. Případné nové poskytnutí Služeb je považováno za další novou objednávku.

5.3 Klient je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých Dodavateli, a odpovídá za jakékoli vady, které z tohoto důvodu vzniknou.


6) Platební a dodací podmínky

6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané Služby včetně DPH, jakož i eventuálních přirážek.

6.2 Zakázku lze uhradit hotovostní nebo bezhotovostní platbou na účet. Z uvedených možností Klient vybere pro něj nejvhodnější možnost před zahájením poskytování Služeb.

6.3 Cena za Služby je považována za uhrazenou okamžikem připsání platby na účet Dodavatele.

6.4 U objednávek do 10.000 Kč bez DPH je požadována platba před zahájením poskytování Služeb a to ve výši 100 % výsledné ceny objednávky. Do doby, než platba bude uhrazena Dodavateli, nebude započato s poskytováním Služeb.

6.5 U objednávek nad 10.000 Kč bez DPH je požadována záloha před zahájením poskytování Služeb a to ve výši 50 % výsledné ceny objednávky.

6.6 Dodavatel si vyhrazuje právo určit výši zálohy nad rámec výše vymezené. Do doby, než záloha bude uhrazena Dodavateli, nebude započato s poskytováním Služeb.

6.7 Faktura je zároveň považována za Záruční list, popř. za Dodací list, pokud tyto nejsou ke Službám přiloženy.


7) Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody

7.1 Vlastnické právo ke Službám přechází na Klienta okamžikem předání a převzetí Služeb a po zaplacení celé ceny Služeb včetně DPH, podle toho, který okamžik nastane později.

7.2 Nebezpečí vzniku škody na Službách přechází na Klienta okamžikem předání Služeb.


8) Reklamace

8.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Dodavatel poskytuje na dodané Služby záruční dobu 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet 1. dnem následujícím po předání Služeb.

8.2 Dodavatel se zavazuje dodat Klientovi plně funkční Služby odpovídající smluvenému zadání. V případě problémů, které nastanou po předání Služeb a budou způsobeny chybou dodaných Služeb, se Dodavatel zavazuje je v rámci záruky bezplatně odstranit.

8.3 Za chybu, na kterou se vztahuje záruka, se považuje pouze taková chyba, kdy problém není vyvolán neodbornou manipulací či chybou software nebo hardware dodaného třetími osobami. Záruka se nevztahuje na chyby Služeb způsobené neodvratitelnými událostmi, vyšší mocí a zasahováním klienta nebo třetích stran do výstupních souborů během záruční doby.

8.4 Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí při řešení možných chyb v dodaných Službách. Termín dokončení záruční opravy bude konzultován s kontaktní osobou Klienta uvedenou ve Smlouvě.

8.5 Dojde-li k závadě, na niž se vztahuje výše zmíněná záruka, a pokud bude Dodavateli doručeno písemné oznámení závady nejpozději do 30 dnů po vypršení záruční lhůty, za podmínky, že nahlášená závada byla zjištěna v rámci trvání záruční lhůty, provede Dodavatel opravy pro odstranění této závady nebo nefunkčnosti, nebo Dodavatel po své úvaze provede úpravy nebo nahrazení Služeb, kde je závada, a to bez dalších požadavků na Klienta a na vlastní náklady.


9) Autorská práva - Licence

9.1 Koupí SW vzniká Klientovi právo prokut instalovat na jednom či více míst a využívat ho k určené činnosti. 

9.2 Koupí Služeb nevznikají Klientovi žádná práva na používání zdrojových souborů, registrovaných značek, obchodních názvů, log společnosti či patentů Dodavatele nebo dalších subdodavatelů, není-li v konkrétním případě upraveno Smlouvou odlišně.

9.3 Práva k výstupním souborům, jež jsou vytvářeny Dodavatelem pro Klienta na základě Smlouvy, přechází z Dodavatele na Klienta po úplném zaplacení ceny Služeb a jejich převzetí, podle toho, co nastane později.

9.4 Klient tímto uděluje Dodavateli souhlas s tím, že Dodavatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci, videozáznam či vzorek Služeb a toto použít pro své propagační a referenční účely. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí Dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno Klienta, případně období realizace a popis objednávky.

9.5 Dodavatel si vyhrazuje právo použít svoje logo při poskytování Služeb, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti Služeb Klientem.


10) Odstoupení od Smlouvy

10.1 Dodavatel i Klient mohou odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v další části tohoto článku. Odstoupením, které je účinné ke dni písemného doručení, se Smlouva ruší ke dni doručení a strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání.

10.2 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Dodavatel porušuje závažným způsobem Smlouvu nebo Podmínky, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu nebo je v prodlení s předáním Služeb.

10.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Klient porušuje závažným způsobem Smlouvu nebo Podmínky, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu nebo je v prodlení s úhradou dohodnuté platby.


11) Závěrečná ustanovení

11.1 Podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2013 a plně nahrazují předchozí znění.

11.2 Jestliže se jedna nebo více částí těchto Podmínek stane z jakýchkoli důvodů neplatnou, netýká se to částí zbývajících.

11.3 Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto Podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.

11.4 Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých případech právo na individuální úpravu těchto Podmínek, vždy však po předchozí dohodě s Klientem.