Všeobecné obchodní podmínky Agionet s.r.o. - "lidově"

Rozhodli jsme se přepsat nečitelnou právničtinu do lidového jazyka a zde Vám předkladáme naše Všeobecné obchodní podmínky v čitelnější "lidové" formě.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné nejen pro naše webdesignové studio, ale i pro Vás, takže si můžeme vzájemně plně důvěřovat. Předem Vás ale chceme upozornit, že při vývoji celého projektu od Vás budeme požadovat součinnost, a to například ve schvalování meziproduktu, dodání zdrojových materiálů, apod. Na rychlosti Vaší reakce je závislý i termín dokončení projektu.

Služby

Naše firma poskytuje řadu služeb. Mezi ty hlavnější patří zpracování dat, hostingové a související činnosti, poradenství v oblasti informačních technologiích, marketing, konzultační činnost a hlavně přípravy grafických návrhů a s tím spojené grafické práce. Mezi nejhlavnější patří právě design, tvorba prezentací a programování a vývoj velkých Internetových aplikací.

Smlouva

Pokud si nás vyberete, sepíšeme společně smlouvu o dílo, která bude v tištěné i elektronické podobě. Dáme Vám dostatek času na její prostudování a rádi Vám vysvětlíme případné nejasnosti.

Kdybychom se podmínky rozhodli změnit, dáme Vám vědět nejméně měsíc předem. Chápeme, že i Vaše požadavky se během vývoje mohou změnit. Vyhotovíme tedy smluvní dodatek.

Smlouva může být na dobu určitou i neurčitou. Její platnost nabývá až v okamžiku, kdy ji Vy i my podepíšeme. Ukončení nastává uplynutím sjednané doby trvání či písemnou výpovědí z obou stran. Výpovědní lhůta trvá 1 měsíc a nastává první den následujícího měsíce.

Od smlouvy je možné za určitých podmínek odstoupit. Porušíme-li závažným způsobem smlouvu a nenapravíme své chyby ve stanovené lhůtě, můžete od smlouvy odstoupit. Pokud však tento problém nastane z Vaší strany a budeme na platbu čekat déle než měsíc, můžeme od smlouvy odstoupit zase my.

U menších projektů nám postačí vystavení Vaší objednávky.

Komunikace

Vše týkající se smluvního vztahu Vám pošleme poštou nebo e-mailem. Nemusíte se tedy bát, že by Vám něco uniklo. Všechny tyto informace budeme čerpat z předem sepsané smlouvy, takže pokud by se nějaká změnila, musíte nás o tom ihned informovat!

Tvorba ceny

Všechny ceny a podmínky našich služeb jsme uvedli buď v nabídce, nebo v zadávací studii nebo ve smlouvě, jejíž součástí je i podrobná kalkulace. Vše, co tam nenajdete, bude oceněno naším ceníkem nejčastěji v aktuální hodinové sazbě.

Platební podmínky

Na termínu splatnosti zálohových plateb se spolu předem domluvíme. Jednorázové platby Vám budeme účtovat až v okamžiku, kdy nám výsledek schválíte a od nás převezmete, ale pravidelné platby nebo platby za provoz jsou účtovány předem. Můžeme se však v rámci naší smlouvy dohodnout i jinak.

Vždy Vám včas pošleme fakturu, kterou musíte zaplatit nejpozději v den splatnosti. Kdyby se tak nestalo, jsme nuceni Vám účtovat zákonný úrok ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Kdykoliv Vám nebude něco jasné, můžete si od nás vyžádat podrobný časový i úkonový rozpis, který vysvětluje sumu, na kterou je faktura vystavena. Případné práce nad rámec prvotních požadavků uvedených ve smlouvě budou oceněny podle aktuálního ceníku.

Najdete-li na faktuře chybu, máte právo nám ji s udáním důvodu vrátit a my ji samozřejmě opravíme. Jsme také přece jenom lidi…

Odpovědnost za škodu

Přístupové údaje, které od nás obdržíte, držte v tajnosti! Za zneužití přístupů si zodpovídáte sami. Za zobrazení na zařízeních, která Vám přímo neposkytujeme, také nezodpovídáme. Za Vámi dodané texty na webové stránky zodpovídáte Vy. Pokud dojde z technického nebo provozního důvodu k omezení přístupu nebo přerušení poskytování služby, obnovíme vše hned jak to bude možné.

Ochrana dat

Všechny informace vyplývající ze smlouvy považujeme jako důvěrné. Nic nesdílíme třetí osobě bez Vašeho písemného souhlasu a totéž očekáváme i od Vás. Pokud si s něčím nebudeme vědět rady a bude nutné využít služby třetí osoby, i ta bude vázána mlčenlivostí.

Zvláštní část podmínek

Jako klient máte právo na…

 • cenovou kalkulaci, která Vám budete předána ke schválení
 • informace o stavu projektu na Vaše písemné požádání

Jako klient musíte…

 • předem schválit veškeré úkony popsané ve smlouvě
 • všechny informace a podklady předávat včas a v dohodnuté formě, jinak nemůžeme dodržet slíbený termín a ten se prodloužíme minimálně o dobu zpoždění

Jako klient nesmíte…

 • nijak zasahovat do zdrojového kódu či souborů ani s nimi jinak manipulovat (sami zodpovídáte za škody způsobené zásahem třetí strany)
 • manipulovat s daty, měnit nastavení nebo funkci systému
 • využívat služby pro rozesílání spamů
 • rozesílat více než 500 e-mailů denně z jedné domény
 • dělat to, co by mohlo neúměrně zatížit náš server
 • poškozovat naše jméno

Jako dodavatel máme právo na…

 • umístění malé reklamy do patičky Vašeho nového webu (ale je zvykem, že na oplátku na našem webu uděláme zase reklamu Vám)
 • vlastnění všech zdrojových kódů použitých na Vašem webu (váže se na ně Autorský zákon), nejsou totiž předmětem díla ani dodání

Jako dodavatel musíme…

 • respektovat a dodržovat harmonogram prací
 • dodržet záruční dobu, která je 6 měsíců a začíná běžet od prvního následujícího dne po předání
 • předat web plně funkční tak, aby odpovídal popisu v Uživatelském zadání (pokud by se vyskytla nějaká chyba zaviněná námi, vše samozřejmě bezplatně a co nejdříve opravíme)
 • web vytvořit tak, aby fungoval na novějších verzích webových prohlížečů. ALE nepodporujeme Internet Explorer ani na jeho poslední verzi IE11 z roku 2013. Jedině za speciální příplatek můžeme systém zkusit přizpůsobit i pro IE.
 • provádět monitoring technického stavu a funkčnosti internetových serverů a při zjištění chyby vynaložit co největší úsilí na její odstranění

Jako dodavatel nemusíme…

 • zodpovídat za Vámi dodaný textový obsah ani za jazykovou správnost dodaných podkladů, které využíváme pro naplnění webu

V této verzi jsou podmínky platné od 1.1.2017

Zpět na Společnost

Kontakt

info@agionet.cz nebo zavolejte na +420 773 937 372 Formulář manažer obchodu Ing. Václav Vojtěch +420 ...