VOP (obchodní podmínky) Agionet s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Agionet s.r.o. jsou součástí obchodního styku a jsou závazné pro objednatele i realizátora projektu...

Kdo má raději lidovější čitelnější formu - klikněte si zde: VOP Agionet v lidovém čtivém provedení

1 Smluvní strany

Agionet s.r.o.
Se sídlem: Prokopova 27, Plzeň
IČ: 27980863, DIČ: CZ27980863
spisová značka C 19920 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
(dále jen „Dodavatel“)

Klient
Klientem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt (Objednatel), který provede písemnou objednávku služeb prostřednictvím www prezentace Dodavatele, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Dodavatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen „Klient“)

2 Předmět a všeobecná ustanovení

2.1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Agionet s.r.o. (dále jen „Podmínky“) stanovují základní podmínky pro poskytování služeb uvedených v tomto článku.
2.2 Dodavatel je na základě živnostenských oprávnění poskytovatelem následujících služeb (dále jen „Služby“):

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí.
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.

2.3 Veškeré Služby, které se řídí těmito Podmínkami, jsou poskytovány na základě platné smlouvy uzavřené mezi Klientem a Dodavatelem, není-li dále v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
2.4 Smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb, případně jiná smlouva dle obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva“) může být uzavřena jak formou tištěného, tak i formou elektronického dokumentu. Při všech těchto formách uzavření Smlouvy se má za to, že obě smluvní strany pečlivě prostudovali Podmínky Dodavatele, souhlasí s nimi a zavazují se je dodržovat v plném rozsahu.
2.5 Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Podmínky a Ceník. Oznámení o změně Podmínek a Ceníku je Dodavatel povinen Klientovi oznámit formou zprávy zaslané na e-mail Klienta uvedený ve Smlouvě jako kontaktní e-mail a zveřejněním nových Podmínek a Ceníku na www stránkách Dodavatele (www.agionet.cz) a také na extranetu Dodavatele alespoň 1 (jeden) měsíc před nabytím platnosti těchto Podmínek a/nebo Ceníku.
2.6 V případě rozporu mezi ujednáními jednotlivých smluvních dokumentů platí následující pořadí právní závaznosti: (a) Smlouva, (b) Uživatelské zadání, (c) Ceník, (d) Všeobecné obchodní podmínky.
2.7 Je-li Smlouva, či jakýkoli jiný smluvní dokument, včetně Podmínek, vyhotovena v jiné jazykové verzi než české, je jejich česká verze rozhodná a závazná.
2.8 Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem 1. srpna 2011 a nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

3 Pravidla komunikace

Klient i Dodavatel
3.1 Veškerá komunikace smluvního vztahu musí být vedena písemnou formou:

 1. Poštou na adresu sídla, bydliště či místa podnikání uvedenou ve Smlouvě. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na adresu trvalého bydliště, sídla nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě jako kontaktní adresa nebo jinak oznámenou adresu pro doručování písemností nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se adresát o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení odesílateli, a to podle toho, co nastane dříve.
 2. Faxem na faxové číslo určené ve Smlouvě. Zásilka doručovaná faxem se považuje za doručenou okamžikem potvrzení o bezporuchovém přenosu dat.
 3. Elektronickou poštou na e-mailovou adresu k tomu určenou ve Smlouvě. Zásilka zaslaná elektronickou formou se považuje za doručenou přijetím potvrzovací zprávy o doručení.
 4. Zasláním zprávy Klientovi na extranetu Dodavatele.

3.2 Písemná forma je zachována, je-li úkon činěn faxem, elektronicky nebo zasláním požadavku na extranet Dodavatele. Podpisy Klienta či Dodavatele mohou být nahrazeny mechanickým vyjádřením běžně užívaným v síti internet, neboť je to s ohledem na charakter Služeb obvyklé.
3.3 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně veškeré změny svých identifikačních údajů, včetně kontaktů uvedených ve Smlouvě, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů od okamžiku, kdy změna nastala.

4 Tvorba ceny

4.1 Ceny a cenové podmínky Služeb jsou uvedeny ve Smlouvě a blíže specifikovány v Uživatelském zadání, jehož součástí je podrobná kalkulace.
4.2 Ceny ostatních prací, které nejsou uvedeny ve Smlouvě nebo v Uživatelském zadání, se řídí platným Ceníkem Dodavatele většinou v aktuální hodinové sazbě.
Pozn.: První zadávací schůzka je zdarma. Ostatní komunikace, dlouhé telefonní hovory, online jednání, video hovory i schůzky se považují za konzultace a mohou být fakturovány dle běžného ceníku. (doplněno: 11.3.2021)

5 Platební podmínky

5.1 Dodavatel provádí vyúčtování následujícím způsobem:

 • Zálohové platby jsou účtovány v předem dohodnuté lhůtě a termínu splatnosti.
 • Jednorázové platby jsou účtovány po převzetí příslušného plnění Klientem.
 • Pravidelné platby a platby za provoz jsou účtovány před poskytnutím dané Služby, pokud se Dodavatel a Klient ve Smlouvě nedohodli jinak.

5.2 Za poskytnuté Služby Dodavatel vystavuje Klientovi vyúčtování ve formě faktur. Dodavatel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu i v jiné formě než tištěné, např. elektronicky.
5.3 Fakturou se rozumí taková forma účetního dokladu, která obsahuje náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a zejména pak:

 • Označení slovem faktura.
 • Jejím číslem.
 • Název dodavatele a odběratele.
 • Fakturovanou částku.
 • Předmět faktury.

5.4 Klient má právo vyžádat si ke každé faktuře vystavené Dodavatelem podrobný časový a úkonový rozpis prací provedených v rámci fakturovaného plnění.
5.5 Účtovaná částka musí být připsána na účet Dodavatele, uvedený na faktuře, nejpozději v den splatnosti, jinak je Klient v prodlení. Splatnost faktury s vyúčtováním ceny za poskytnuté Služby je 14 (čtrnáct) dnů od data jejího vystavení, pokud se Dodavatel a Klient ve Smlouvě nedohodli jinak.
5.6 Klient se zavazuje platit řádně cenu za dodané Dílo a/nebo poskytnuté Služby sjednané ve Smlouvě a blíže specifikované v Uživatelském zadání. V případě změny požadavků v průběhu vývoje je možné tuto cenu po vzájemné dohodě upravit. Tato úprava bude mít formu smluvních dodatků.
5.7 Úplata za případné práce nad rámec prací stanovených ve Smlouvě (dále jen „Vícepráce“) a blíže specifikovaných v Uživatelském zadání bude stanovena na základě aktuálního Ceníku Dodavatele.
5.8 Cenu za Vícepráce na Díle se Klient zavazuje uhradit na základě Dodavatelem vystaveného účetního dokladu (faktury) oproti objednávce Víceprací Klienta. Dodavatel je oprávněn vyžadovat uhrazení Víceprací před započetím prací na Vícepracích.
5.9 Nad rámec úplaty uvedené ve Smlouvě nemá Dodavatel nárok na jakoukoliv jinou odměnu v souvislosti s využitím (či se zisky plynoucími Klientovi z využití) Služeb a/nebo Díla poskytnutého Dodavatelem na základě Smlouvy, není-li stanoveno jinak.
5.10 Dodavatel je oprávněn požadovat před zhotovením Díla a/nebo aktivací či poskytnutím Služeb po Klientovi zálohovou platbu odpovídající sjednané ceně Díla a/nebo Služeb či její alikvotní části.
5.11 Smluvní strany sjednávají, že Klient uhradí zálohovou platbu na základě elektronicky zaslané zálohové faktury s lhůtou splatnosti 5 (pět) pracovních dnů. Dodavatel je povinen ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů, ode dne připsání platby na účet Dodavatele, zaslat Klientovi vyúčtování ve formě faktury. V případě, že platba na zálohovou fakturu nebude ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů provedena, je Dodavatel oprávněn od dílčí Smlouvy odstoupit a/nebo nedodat Dílo či odmítnout poskytnutí Služeb. Dodavatel si vyhrazuje právo, v případě prodlení Uživatele s úhradou platby na zálohovou fakturu, zaslat tomuto výzvu k plnění a poskytnout Uživateli dodatečnou lhůtu k plnění o délce 3 (tří) pracovních dnů.
5.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Klienta s úhradou platby nebo s jinou úhradou peněžitého závazku je Klient povinen zaplatit Dodavateli kromě zákonného úroku ve výši 0,05 % (pěti setin procenta) z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení i smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý následující týden trvání prodlení; tento úrok a smluvní pokutu Dodavatel vyúčtuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody a to i v rozsahu přesahujícím výši smluvní pokuty.
5.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení Klienta s platbou za vytvořené Dílo nebo poskytnuté Služby či s jinou platbou přesahující 14 (čtrnáct) dní, kdy ani po opakované výzvě k poskytnutí plnění nezjednal Klient nápravu, má Dodavatel právo zamezit Klientovi aktivní přístup ke všem Službám a vyčkat řádného plnění ze strany Klienta.
5.14 Klient je oprávněn vrátit faktury do dne splatnosti, pokud Dodavatel nedoloží nárok na částku Smlouvou nebo jejími přílohami, nebo pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 5.3, nebo pokud je bude obsahovat v nesprávné výši. Při vrácení faktury písemnou formou (viz bod 3.1) je Klient povinen vyznačit důvod vrácení. V případě oprávněného vrácení faktury Klientem Dodavateli se ruší doba její splatnosti a počíná běžet od počátku dnem vystavení nové faktury splňující požadavky stanovené Smlouvou.
5.15 Pokud Dodavatel nabízí zvýhodněnou cenu Služby pod podmínkou splnění určitých podmínek Objednatelem (dále jen „Akční nabídka“), má Objednatel právo získat takovouto Službu pouze při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednatel učiní objednávku Akční nabídky s příslibem splnění stanovených podmínek a následně svůj příslib nedodrží, bude Objednateli za tuto Službu účtována cena dle základního Ceníku platného ke dni učinění objednávky.
5.16 Objednatel se zavazuje uhradit cenu objednané Akční nabídky na účet Dodavatele na základě výzvy k zaplacení zaslané Dodavatelem na e-mail zadaný Objednatelem při učinění objednávky Akční nabídky. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Dodavatele.
5.17 Objednatel je povinen uvést při objednávce Akční nabídky své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých Služeb či jinou potřebnou součinnost. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Dodavatelem.

6 Smluvní vztah

6.1 Vznik Smlouvy
6.1.1 Smlouvu je možné uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve Smlouvě vyznačena doba jejího trvání, platí, že je uzavřena na dobu neurčitou.
6.1.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6.2 Změny Smlouvy
6.2.1 Smlouva může být měněna pouze písemně (viz bod 3.1 a 3.2), formou číslovaných smluvních dodatků, které odsouhlasí obě smluvní strany.
6.3 Ukončení Smlouvy
6.3.1 U Smlouvy uzavřené na dobu určitou se smluvní vztah ukončuje uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy nebo po vzájemné dohodě smluvních stran.
6.3.2 U Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je možné smluvní vztah ukončit písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 (jeden) měsíc, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
6.3.3 Dodavatel i Klient mohou odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v další části tohoto článku. Odstoupením, které je účinné ke dni písemného doručení, se Smlouva ruší ke dni doručení a strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání.
6.3.4 Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Dodavatel porušuje závažným způsobem Smlouvu a Podmínky, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu, nebo je Dodavatel opakovaně v prodlení s předáním Díla.
6.3.5 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Klient porušuje závažným způsobem Podmínky a/nebo Smlouvu, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu, nebo je v prodlení s úhradou dohodnuté platby delším než 1 (jeden) měsíc.
6.3.6 Veškeré písemnosti se považují za doručené také tehdy, pokud byly odeslány na adresu trvalého bydliště, sídla nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě jako kontaktní adresa nebo jinak oznámenou adresu pro doručování písemností, a zde nebylo možné je doručit adresátovi. Za den doručení se v takových případech považuje den, kdy provozovatel poštovních služeb vrátí písemnost odesílateli.

7 Odpovědnost za škodu

Klient i Dodavatel
7.1 Obdrží-li Klient přístupové údaje pro užívání Služeb poskytované Dodavatelem, je povinen tyto chránit před zpřístupněním třetím osobám. Za zneužití Služeb poskytované Dodavatelem v důsledku zpřístupnění přístupových údajů odpovídá Klient.
7.2 Dodavatel neodpovídá za správnou funkci serveru ani počítače třetích stran, na kterém je umístěno Dílo zpřístupňující data uživatelům sítě Internet, ani za správnou funkčnost internetového spojení k provozovateli takového serveru, pokud zmiňované Služby Klientovi sám neposkytuje.
7.3 Klient se zavazuje užívat vytvořené Dílo a poskytnuté Služby v doporučeném softwarovém a/nebo hardwarovém prostředí uvedeném na www stránkách Klienta, ve Smlouvě či v Uživatelském zadání. V případě porušení této povinnosti ze strany Klienta neodpovídá Dodavatel za vady na Díle a Službách či škodách způsobených jejich provozem.
7.4 Dodavatel není odpovědný za obsah prezentovaných dat Klientem, ani za správnost dat co se týká autorského a trestního práva.
7.5 Klient nesmí provozovat www stránky a/nebo nabízet obsah, který je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
7.6 Pokud dojde ze závažných technických nebo provozních důvodů k omezení nebo přerušení poskytování Služeb Klientovi, obnoví Dodavatel poskytování Služeb ihned, jakmile to bude možné.
7.7 Dodavatel nemá povinnost archivovat materiály dodané jako podklady, pokud se s Klientem nedohodli jinak.

8 Ochrana dat

Klient i Dodavatel
8.1 Klient i Dodavatel považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou bodu 8.4
8.2 Dodavatel může užít ke splnění libovolné části Smlouvy třetích osob, za jimi učiněné úkony však odpovídá, jako by je činil sám a je povinen zavázat tyto třetí strany mlčenlivostí tak, jak je sám mlčenlivostí vůči Klientovi vázán.
8.3 Při uzavírání Smlouvy je Klient povinen sdělit Dodavateli své osobní a jiné potřebné údaje.
8.4 Klient dává Dodavateli souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům ve formě zasílání nabídek a obchodních sdělení. Tento souhlas může kdykoliv písemně odvolat.
8.5 Dodavatel nemá povinnost archivovat materiály dodané jako podklady pro vytvoření Díla nebo poskytnutí Služeb, pokud se s Klientem nedohodl jinak.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Klient i Dodavatel dbají o to, aby případné spory mezi nimi byly odstraněny především vzájemnou dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
9.2 Ukáže-li se, že některé ustanovení je neplatné nebo neuplatnitelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a strany se zavazují jednáním taková ustanovení nahradit ustanoveními platnými a uplatnitelnými se shodným nebo obdobným významem.
9.3 Dodavatel i Klient se zavazují aktuálně platné Podmínky dodržovat. Podpisem Smlouvy nebo uhrazením objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Podmínek a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními.
9.4 Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na www stránkách Dodavatele a také extranetu Dodavatele.

10 Zvláštní část Podmínek

10.1 Webové prezentace, aplikace a grafické práce (dále jen „Dílo“) – práva a povinnosti Klienta
10.1.1 Veškeré úkony Dodavatele činěné na základě Smlouvy musí být předem schváleny Klientem. Klient má právo vyžadovat před začátkem prací na vybraném úkolu samostatnou cenovou kalkulaci, která mu bude předána ke schválení. Schválení je možné písemně, faxem, e-mailem, nebo zprávou zaslanou na extranet Dodavatele. Klient se zavazuje toto své oprávnění nezneužívat.
10.1.2 Klient se zavazuje předávat Dodavateli informace a podklady nezbytné pro plnění Smlouvy ve lhůtách dle dohody smluvních stran. K takovéto součinnosti, nutné pro provedení Díla, je Dodavatel oprávněn Klienta vyzvat písemnou formou alespoň 3 (tři) dny předem.
10.1.3 Podklady nezbytné pro plnění Smlouvy se Klient zavazuje předávat v dohodnuté formě.
10.1.4 V případě, že Klient nesplní včas některé ze svých povinností (zejména předání podkladů, obrazových materiálů, schválení grafických změn Díla, potřebnou součinnost apod.), prodlužuje se termín předání Díla minimálně o dobu tohoto zpoždění. Také se může prodražit vývoj projektu, protože se pracovníci musejí po delší době znovu seznamovat s aktuálním stavem projektu. Dodavatel na žádost Klienta může vystavit seznam prací a času, který se zdržení vyžádalo. Vypočtenou cifru pak uvede na faktuře.
10.1.5 Na základě Klientem zaslaného požadavku se Dodavatel zavazuje provést analýzu a výsledky této analýzy předložit Klientovi ve formě PDF dokumentu, případně jako součást návrhu Smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo analýzu zpoplatnit, a to dle Ceníku předaného a schváleného Klientem před započetím analýzy. Bude-li analýza časově náročnější, je Dodavatel povinen Klienta na tuto skutečnost upozornit a seznámit Klienta nejprve s odhadovanou dobou pro provedení analýzy a cenou analýzy a v případě, že Klient tyto zaslané informace o analýze schválí, je Dodavatel povinen analýzu provést.
10.1.6 V případě provedení analýzy předcházející tvorbu softwaru je výsledek analýzy, ve formě návrhu Smlouvy o tvorbě softwaru, zaslán Klientovi ke schválení. Součástí návrhu Smlouvy o tvorbě softwaru pak bude také cenová kalkulace, přičemž Klient bere na vědomí, že uvedená cena se může lišit v rozmezí až 20 % (dvacet procent) od výsledné ceny. V případě, že Klient návrh Smlouvy o tvorbě softwaru schválí, považuje se tímto okamžikem dílčí Smlouva za platnou a účinnou.
10.1.7 Dodavatel bude Klienta informovat o stavu prací na provádění Díla průběžně a vždy pak na požádání Klienta bez zbytečného odkladu. Klient se zavazuje toto své oprávnění nezneužívat.
10.1.8 Klient je povinen převzít od Dodavatele řádně provedené Dílo. Za okamžik splnění závazku Dodavatele provést Dílo je podle těchto Podmínek považováno potvrzení předávacího protokolu.
10.1.9 Převzetím Díla se rozumí prezentace Díla Dodavatelem Klientovi dle pokynů Klienta tak, aby Klient měl možnost porovnat skutečné vlastnosti Díla s popisem Díla v Uživatelském zadání. Předání bude uskutečněno v termínu a v místě předem dohodnuté smluvními stranami. Klient je povinen se předání zúčastnit a po jeho provedení potvrdit svým podpisem předávací protokol o převzetí Díla, popř. oprávněně odmítnou převzetí Díla s uvedením důvodu a stanovením nového termínu předání Díla.
10.1.10 Grafické a programátorské práce budou probíhat na prostředcích Dodavatele. Potřebné prostředky pro provozování Díla s podporou technologií specifikovaných v Uživatelském zadání zajistí Klient, pokud se Klient a Dodavatel nedohodli jinak.
10.1.11 Klient není po dobu záruky oprávněn zasahovat do zdrojového kódu a zdrojových souborů ani s nimi jinak manipulovat. Dodavatel nezodpovídá za případné chyby způsobené zásahem Klienta nebo třetí strany do zdrojových kódů nebo jinou manipulací se zdrojovými soubory.
10.1.12 Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v rozsahu, ve kterém mají Služby poskytnuté Dodavatelem povahu počítačového programu, se tyto Služby řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících. Pro ostatní Služby Dodavatele, které mohou být považovány za autorská Díla, Dodavatel tímto poskytuje Klientovi výhradní licenci ke všem způsobům užití takových děl v rozsahu neomezeném, a to i bez omezení co do území, času či množstevního rozsahu užití. Klient není povinen tuto licenci využít a je oprávněn ji bez dalšího poskytnout třetí osobě. Klient je též oprávněn předmětná Díla dle vlastního uvážení upravovat či jinak měnit s výjimkou omezení provádění úprav Díla Klientem v záruční době dle bodu 10.2.9. Odměna náležící Dodavateli za poskytnutí licence a ostatních uvedených oprávnění Klienta je již v plné výši zahrnuta v úplatě za Služby dle ustanovení Smlouvy.
10.2 Webové prezentace, aplikace a grafické práce (dále jen „Dílo“) – práva a povinnosti Dodavatele
10.2.1 Dodavatel je povinen respektovat časový harmonogram prací odsouhlasený oběma stranami ve Smlouvě.
10.2.2 Dodavatel není v prodlení s dodáním Díla, nepřevezme-li Klient řádně dodané Dílo nebo nebude-li poskytovat řádně součinnost.
10.2.3 Textové části Díla připravuje Dodavatel dle podkladů poskytnutých Klientem. Dodavatel neodpovídá za obsah a jazykovou správnost dodaných podkladů.
10.2.4 Dodavatel je oprávněn s předchozím souhlasem Klienta užívat Díla, která vznikla nebo vzniknou při plnění Smlouvy, k vlastním propagačním účelům, a to ve formě referencí.
10.2.5 Klient uděluje Dodavateli svolení k umístění autorského kreditu v podobě logotypu Dodavatele v rámci webové prezentace nebo aplikace. Kredit bude zároveň hypertextovým odkazem na www prezentaci Dodavatele. V případě, že hypertextový odkaz nelze vytvořit nebo jeho vytvoření nemá smysl, je Dodavatel oprávněn ke svému logotypu připojit kontaktní údaje.
10.2.6 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Dodavatel poskytuje na dodané Dílo záruční dobu 6 (šest) měsíců. Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po předání Díla.
10.2.7 Veškeré zdrojové kódy, které vzniknou za účelem vytvoření softwarové a/nebo webové aplikace (dále jen „Dílo–ASW“), jsou majetkem Dodavatele a jsou chráněny Autorským zákonem. Zdrojové kódy nejsou předmětem Díla–ASW ani součástí dokumentace k Dílu–ASW a nejsou tedy předmětem předání. Předmětem Díla–ASW jsou softwarové a/nebo webové aplikace v jejich elektronickém vyjádření a to ve formě nezdrojových součástí.
10.2.8 Dodavatel se zavazuje dodat Klientovi plně funkční Dílo odpovídající popisu v Uživatelském zadání. V případě problémů, které nastanou po předání Díla a budou způsobeny chybou dodaného Díla, se Dodavatel zavazuje v rámci záruky bezplatně odstranit.
10.2.9 Za chybu, na kterou se vztahuje záruka, se považuje pouze taková chyba, kdy problém není vyvolán neodbornou manipulací, či chybou software nebo hardware dodaného třetími osobami. Záruka se nevztahuje na chyby Díla způsobené neodvratitelnými událostmi, vyšší mocí a zasahováním Klienta nebo třetích stran do zdrojových souborů během záruční doby.
10.2.10 Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí při řešení možných chyb v dodaném Díle. Termín dokončení záruční opravy bude konzultován s kontaktní osobou Klienta uvedenou ve Smlouvě.
10.2.11 Dojde-li k závadě, na niž se vztahuje výše zmíněná záruka, a pokud bude Dodavateli doručeno písemné oznámení závady nejpozději do 30 (třiceti) dnů po vypršení záruční lhůty, za podmínky, že nahlášená závada byla zjištěna v rámci trvání záruční lhůty, provede Dodavatel opravy pro odstranění této závady nebo nefunkčnosti, nebo Dodavatel po své úvaze provede úpravy nebo nahrazení Díla, kde je závada, a to bez dalších požadavků na Klienta a na vlastní náklady.
10.2.12 Bude-li Smlouva ukončena, Dodavatel se zavazuje upozornit Klienta na opatření potřebná k zamezení vzniku škody hrozící Klientovi nedokončením činností souvisejících se zařizováním předmětu plnění dle Smlouvy. Jestliže tato opatření Klient nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá Dodavatele, aby je učinil, je Dodavatel tomu povinen.
10.2.13 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy vyjma důvodu dle bodu 6.3.4. těchto Podmínek, je Dodavatel povinen během výpovědní doby předat Klientovi (nebo jím určenému subjektu) veškeré dosud nepředané části Díla, příslušné podklady a zdrojové kódy plnění (HTML kód stránek, obrázky, animace, hry, registrace domén, databáze atd.), aby bylo možné bez problémů pokračovat ve správě všech v té době aktivních stránek a aplikací. Dodavatel není povinen předávat Klientovi ty zdrojové kódy, které slouží ke zjednodušení či automatizaci plnění a byly vytvořeny jinak než v souvislosti s plněním Služeb Dodavatele dle této Smlouvy. Dodavateli přísluší alikvotní část odměny za skutečně provedenou část Díla.
10.2.14 Dodavatel se při tvorbě webu snaží o zachování stejné funkčnosti a kvality zobrazení na všech hlavních používaných webových prohlížečích. Ne však na minoritních nebo zastaralých verzích. Rozhodně nezaručuje bezproblémové fungování na prohlížečích Internet Explorer ani na jeho poslední verzi IE11 z roku 2013. Od roku 2019 nedoporučuje používání IE11 ani šéf bezpečnosti společnosti Chris Jackson na Blogu Microsoftu: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/The-perils-of-using-Internet-Explorer-as-your-default-browser/ba-p/331732. Je ale možné se domluvit na určitém "dotažení" vedoucí k adekvátnímu zobrazení i na IE11 za poplatek.

10.3 Hosting – práva a povinnosti Klienta i Dodavatele
10.3.1 Dodavatel se zavazuje provádět monitoring technického stavu, funkčnosti internetových serverů a služeb na nich fungujících. V případě, že Dodavatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící Klientovi ve využívání poskytovaných služeb, započne v nejbližším možném termínu s jejím odstraňováním.
10.3.2 Dodavatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služby, zejména z důvodu údržby technologického vybavení na nezbytně dlouhou dobu, přičemž na takovou skutečnost s předstihem upozorní, pokud mu to okolnosti dovolí.
10.3.3 Dodavatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé Klientovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování Služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod. při zásahu vyšší mocí, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, válka…), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.)
10.3.4 Dodavatel je oprávněn zamezit šíření dat, které Klient šíří v rozporu s těmito Podmínkami. Vyžadují-li si to závažné okolnosti (zejména zákony České republiky, ohrožení stability systému apod.), má Dodavatel právo tato data vymazat a to včetně veškerých záloh.
10.3.5 Pokud není vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak, Klient nesmí:

 • Žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systému Dodavatele, než jemu vymezené, pohybovat se v jiných, než jemu vymezených adresářích, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému.
 • Využívat služeb Dodavatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.
 • Využívat služeb pro činnost rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv s obchodním sdělením označované jako „spam“.
 • Rozesílat více než 500 (pět set) e-mailů denně z jedné domény.
 • Vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení serveru, konektivity nebo jiné části systému Dodavatele.
 • Vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob nebo Dodavatele.

10.3.6 Klient je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k systému Dodavatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je Klient povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Dodavateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.
10.3.7 Dodavatel neručí za doručení odeslaných e-mailů ani za jejich případné umístění do „spam“ složky u adresáta. Ale v případě zjištění, že server byl z jakéhoko-li důvodu umístěn na blacklist některé z mnoha služeb, bude se snažit udělat nápravná opatření s cílem z blacklistu zmizet.
10.3.8 Dodavatel není bez výslovného souhlasu Klienta oprávněn obsahově modifikovat jeho data ani zjišťovat obsah jeho elektronické pošty, vyjma případů, kdy je k této činnosti zplnomocněn a vyzván zmocněnými orgány (např. policií, soudem apod.) nebo pokud pojme důvodné podezření na porušování smluvního vztahu ze strany Klienta.
10.3.9 V případě, že Klient je v prodlení s placením služeb Dodavatele více jak 10 (deset) dnů po splatnosti, je Dodavatel oprávněn omezit či zcela zrušit poskytování služeb Klientovi do doby zaplacení dužné částky a obnovit poskytování služeb za stanovený poplatek v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. V případě omezení funkčnosti webových stránek je Dodavatel oprávněn umístit na webovou stránku Klienta informaci o důvodech vypnutí.
10.3.10 Dodavatel garantuje kontinuální provoz webhostingových služeb s minimální dostupností 99 % (devadesát devět procent) v rámci kalendářního měsíce. Garance se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které byly prokazatelně způsobeny ze strany Dodavatele. Za rozhodující je považován monitoring Dodavatele. Dodavatel neodpovídá za poruchy způsobené mimo jeho technologie (tedy poruchy třetích stran cestou ke Klientovi) a garance dostupnosti se nevztahuje na zásah vyšší mocí, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, teroristický útok, válka…), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.). Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 1 hod. v kalendářním měsíci, náleží Klientovi kompenzace ve formě slevy 1 % (jedno procento) za každou započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však do částky odpovídající měsíčnímu poplatku za provoz služby.

V této verzi jsou podmínky platné od 1.1.2017 + drobné doplnění v bodě 10.1.4. ze dne 21.8.2020