Whistleblowing – webové řešení

Oznamovací systém pro řešení whistleblowingu

Nabízíme ticket system pro anonymní ohlašování a následný management

Dne 16. prosince 2019 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob (Whistleblowing zákon), které oznamují porušení práva Unie. Od 17. prosince 2021 tak instituce přímo zřizované státem mají povinnost vést oznamovací kanály, které zaměstnanci, dodavatelé, klienti či kandidáti o práci mohou bezpečně využít k oznámení protiprávního jednání. I proto se mu v ČR říká „vnitřní oznamovací systém“. Přestože návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který by působení Whistleblowing směrnice rozšířil i na soukromý sektor, dosud nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen, zavádí řada velkých českých firem whistleblowingové kanály už nyní.

Kdo tuto problematiku zná a chce jen naše řešení, klikněte na: Whistleblowing systém od společnosti Agionet.

Co je whistleblowing?

Označení pro případy (z angličtiny doslova hvízdání na píšťalku), kdy pracovník upozorní příslušný orgán na protiprávní jednání v určitých oblastech, o kterém se dozví v souvislosti se svou prací a které je proti veřejnému zájmu, přičemž upozorňovatel jedná v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch.

Jaké povinnosti nově vzniknou zaměstnavatelům?

Povinné subjekty by měly hlavně:

 • zřídit vnitřní oznamovací systém, který oznamovateli umožní podat oznámení písemně i ústně a na jeho žádost osobně; informace o vnitřním oznamovacím systému musí být zveřejněny na internetu
 • určit příslušnou osobu, která bude zodpovědná za přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému; příslušnou osobou může být pouze zletilá, plně svéprávná a bezúhonná fyzická osoba, která byla řádně poučena o oznamovacím systému (včetně povinnosti zachovávat přísnou důvěrnost)
 • zajistit ochranu informací a totožnosti oznamovatele a evidenci oznámení v elektronické podobě, která musí obsahovat:
  • datum přijetí oznámení
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy
  • shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa
  • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek
 • provést interní implementaci – z praktického pohledu bude vnitřní oznamovací systém typicky zaveden vnitřním předpisem; v něm zaměstnavatel podrobně popíše celý mechanismus činění oznámení, tedy jak, komu a prostřednictvím jakých prostředků bude oznámení možno učinit; v rámci vnitřního předpisu bude rovněž vhodné upozornit na následky vědomě nepravdivého oznámení

Na koho se bude povinnost vztahovat?

Zavést vnitřní oznamovací systém budou povinni zejména:

 • všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci
 • veřejní zadavatelé, s výjimkou obce s méně než 5 000 obyvateli
 • orgány veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně atd.
 • někteří zaměstnavatelé podnikající ve specifickém oboru, jako např. pojišťovny, banky či určité osoby dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Whistleblowing systém

vnitřní oznamovací systém

… řešení od společnosti Agionet

Naše komplexné webové řešení jsme postavili na naší oblíbené Joomle pomocí rozšiřující komponenty HelpDesk Pro a v ní několik kategorií, možnost zadání ticketu, ale i zobrazení Knowleadge base, předdefinované odpovědi atd.

Cena našeho řešení startuje na 19 500 Kč, ale záleží na vás, jaké si nadiktujete dodělávky a rozšíření. Je toho mnoho, co vám můžeme do systému přidat/dodělat. Také grafické pojetí můžeme přizpůsobit vašemu stylu (corporate designu) či aktuální podobě vašeho webu. Navíc je možné integrovat náš systém do vašeho webu přes tzv. iframe… další možnosti grafických úprav a nabízených služeb.

Chcete-li se už teď připravit na povinnosti plynoucí z nastávajícího regulativu, kontaktujte nás a my pro vás nastavíme náš systém nebo naprogramujeme elektronický systém na míru tak, aby vyhovoval vašim potřebám a splňoval požadavky blížícího se Whistleblowing zákona o ochraně oznamovatelů.

Více o vývoji webových projektů a programování

Články ze stejné kategorie (Blog): « Clubhouse je nová soc... SEO kurz »
Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit „rychlá tlačítka“:
Pokud jste zvídavější, pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu
Zůstaňte v obraze - přihlašte se k odběru našeho newsletteru
Staňte se odběratelem užitečných informací z našeho oboru. Tipy a triky, jak využít potenciál webů, návody, SEO, bezpečnost ... Pokud si myslíte, že tyto informace oceníte, vyplňte formulář a odešlete.

captcha