Whistleblowing řešení – Ticket system

Nabízíme Ticket system pro řešení problematiky whistleblowingu

Dne 16. prosince 2019 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Od 17. prosince 2021 tak instituce přímo zřizované státem mají povinnost vést oznamovací kanály, které zaměstnanci, dodavatelé, klienti či kandidáti o práci mohou bezpečně využít k oznámení protiprávního jednání. I proto se mu v ČR říká „vnitřní oznamovací systém“. Přestože návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který by působení směrnice rozšířil i na soukromý sektor, dosud nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen, zavádí řada velkých českých firem whistleblowingové kanály už nyní.

Kdo tuto problematiku zná a chce jen naše řešení, klikněte: Whistleblowing systém od Agionetu.

Co je whistleblowing?

Označení pro případy (z angličtiny doslova hvízdání na píšťalku), kdy pracovník upozorní příslušný orgán na protiprávní jednání v určitých oblastech, o kterém se dozví v souvislosti se svou prací a které je proti veřejnému zájmu, přičemž upozorňovatel jedná v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch.

Jaké povinnosti nově vzniknou zaměstnavatelům?

Povinné subjekty by měly hlavně:

 • zřídit vnitřní oznamovací systém, který oznamovateli umožní podat oznámení písemně i ústně a na jeho žádost osobně; informace o vnitřním oznamovacím systému musí být zveřejněny na internetu
 • určit příslušnou osobu, která bude zodpovědná za přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému; příslušnou osobou může být pouze zletilá, plně svéprávná a bezúhonná fyzická osoba, která byla řádně poučena o oznamovacím systému (včetně povinnosti zachovávat přísnou důvěrnost)
 • zajistit ochranu informací a totožnosti oznamovatele a evidenci oznámení v elektronické podobě, která musí obsahovat:
  • datum přijetí oznámení
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy
  • shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa
  • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek
 • provést interní implementaci – z praktického pohledu bude vnitřní oznamovací systém typicky zaveden vnitřním předpisem; v něm zaměstnavatel podrobně popíše celý mechanismus činění oznámení, tedy jak, komu a prostřednictvím jakých prostředků bude oznámení možno učinit; v rámci vnitřního předpisu bude rovněž vhodné upozornit na následky vědomě nepravdivého oznámení

Na koho se bude povinnost vztahovat?

Zavést vnitřní oznamovací systém budou povinni zejména:

 • všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci
 • veřejní zadavatelé, s výjimkou obce s méně než 5 000 obyvateli
 • orgány veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně atd.
 • někteří zaměstnavatelé podnikající ve specifickém oboru, jako např. pojišťovny, banky či určité osoby dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Whistleblowing systém

vnitřní oznamovací systém

... řešení od Agionetu

Naše komplexné webové řešení jsme postavili na naší oblíbené Joomle pomocí rozšiřující komponenty HelpDesk Pro a v ní několik kategorií, možnost zadání ticketu, ale i zobrazení Knowleadge base, předdefinované odpovědi atd.

Cena našeho řešení startuje na 12 500 Kč, ale záleží na vás, jaké si nadiktujete dodělávky a rozšíření. Je toho mnoho, co vám můžeme do systému přidat, dodělat. Také grafické pojetí můžeme přizpůsobit vašemu stylu (corporate designu) či aktuální podobě vašeho webu. Navíc je možné integrovat náš systém do vašeho webu přes tzv. iframe. Další možnosti grafických úprav a nabízených služeb

Chcete-li se už teď připravit na povinnosti plynoucí z nastávajícího regulativu, kontaktujte nás a my pro vás nastavíme náš systém nebo naprogramujeme elektronický systém na míru tak, aby vyhovoval vašim potřebám a splňoval požadavky blížícího se zákona o ochraně oznamovatelů. Více o vývoji webových projektů a programování

Články ze stejné kategorie (Blog): « Clubhouse je nová soc... SEO kurz »
Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit „rychlá tlačítka“:
Pokud jste zvídavější, pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu
Zůstaňte v obraze - přihlašte se k odběru našeho newsletteru
Staňte se odběratelem užitečných informací z našeho oboru. Tipy a triky, jak využít potenciál webů, návody, SEO, bezpečnost ... Pokud si myslíte, že tyto informace oceníte, vyplňte formulář a odešlete.

captcha