Specialista na WEB
od 1999

Kalkulace a tvorba nabídek – webové systémy

Stanovení cenyzpracování nabídky tvoří nedílnou součást téměř každého projektu. Jejich pravidla a principy jsou obsaženy i v české legislativě. A my se s nimi setkáváme v zadáních pro jeden z našich hlavních oborů činnosti.

Tím je vývoj komplexních internetových řešení, a to jak pro prezentační, tak praktické (aplikační) účely, pomáhající klientovi s plánováním i organizací jeho činnosti. Většinou je vyvíjíme zákazníkovi na míru, ale už dlouhou dobu programujeme tak, aby nově vzniklé (nejen) webové systémy byly snadno přenastavitelné a použitelné i pro jiné společnosti. Právě tady pracujeme s možností komfortního a rychlého vytvoření nabídky s podrobnou kalkulací. Pojďme si společně představit ty nejvýraznější z našich realizovaných projektů v této oblasti.


Velké websystémy pro nabídky a kalkulace

Intranetová webová aplikace PRVNÍ OBALOVÁ

Nejprve jsme pro společnost První obalová vyvíjeli zákaznický portálpřehledem zakázek a správou objednávek.

Následovalo programování intranetové aplikace pro správu produktů i číselníků operací, tvoření nabídekrozpočtů s vyhledáváním materiálů dle parametrů i výběrem schvalovatele kalkulace a optimalizace finančních nákladů v průmyslu.

Vnitropodnikový projektový systém ERP Starter

Pojmenování Starter dostal logistický software typu ERP (Enterprise Resource Planning, plánování podnikových zdrojů, podnikový informační systém pro řízení a integraci oblastí činnosti) námi programovaný pro eventovou agenturu Start Production. Je určen k evidenci, plánování a rezervaci inventáře i lidských zdrojů, vytváření nabídek s podrobnou kalkulací a k tomu ekonomika, fakturace, generování přehledů, reportů, smluv, přidělování lidí na akci, malý e-shop pro jednorázové produkty, …

Online webová aplikace DNS

Dynamický nákupní systém (DNS), který jsme programovali pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, slouží k zadávání interních objednávek, řízení poptávek, správu dodavatelů, hromadné nákupy, vyhodnocení nákupů a mnoho dalších funkcí včetně aktualizace cen podle vítězné nabídky. Má příjemné uživatelské prostředí, a proto je i proces vytváření zadávacích podmínekhodnocení nabídekvýběr dodavateleuzavření smlouvy u veřejných zakázek pohodlný a efektivní podobně jako nakupování v běžném e-shopu.

Interní evidenční systém Sběr záměrů

Sběr záměrů představuje podobnou aplikaci, jejíž zastaralou verzi jsme převzali a dále vyvíjeli pro Západočeskou univerzitu v Plzni. Je určena k shromažďování, přehledu a zjištění celkového objemu požadavků na hromadný nákup prostředků v následujícím časovém úseku.

Poslední dva systémy pomáhají institucím splnit povinnost při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 166/2023 Sb. Lze je nasadit i v jiných společnostech, případně po úvodních konzultacích a analýze specifických potřeb upravit či doprogramovat a díky tomu ušetřit náklady na jejich pořízení. Nebo můžeme DNS vyvinout individuálně dle konkrétního zadání klienta, který tak získá produkt na míru.

Zákon č. 166/2023 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Instituce se musí při uzavírání smluv s dodavateli poskytujícími dodávky, služby nebo stavební práce řídit zákonem č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona vyplývá, že zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9, přičemž v § 139 odst. 7 ZZVZ je jasně vymezen okamžik zavedení DNS.

Zadavatel tedy může zavést dynamický nákupní systém, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací.

Výhody dynamického nákupního systému

Používání DNS není jen jednou z forem, jak se držet litery zákona, ale pro většinu institucí je v praxi také snadné a efektivní, protože jeho hlavními výhodami jsou:

 • značná časová úspora (rychlejší proces zadávání veřejných zakázek a pružnější pořízení zboží i služeb)
 • výrazná finanční úspora (zvýšení konkurence mezi dodavateli a významné rozšíření jejich sítě pro některé typy zadavatelů)
 • získání kvalitního plnění veřejných zakázek (hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti zahrnující více hodnoticích kritérií)
 • celkové snížení množství administrativní zátěže pro všechny zúčastněné
 • opakované, pravidelné, velkoobjemové či hromadné (v rámci centralizovaného zadávání) poptávky standardního zboží a služeb
 • možnost rozdělení systému na kategorie podle předmětu nebo územního rozsahu veřejných zakázek
 • propojení interního e-shopu s poptávkovým systémem pro zadávání veřejných zakázek u dodavatelů
 • zavedení na jakoukoli dobu (i neurčitou) a oprávnění k jejímu prodloužení či zkrácení, případně zrušení systému
 • trvalá otevřenost systému:
  • flexibilní pro zadavatele:
   • konkretizace předmětu veřejných zakázek kdykoli během trvání systému (kdy na počátku nelze vymezit přesně nebo neměnně)
   • oprávnění k rozšíření okruhu pověřujících zadavatelů kdykoli v průběhu trvání systému
   • možnost uzavření smlouvy před uplynutím zákonných lhůt pro podání námitek ze strany dodavatelů
  • přizpůsobivý dodavatelům:
   • přístupný všem kvalifikujícím se dodavatelům i během trvání už zavedeného systému
   • podmínka plně elektronické komunikace po celou dobu trvání systému
 • ideální nástroj pro pravidelné, rozsáhlejší zařazení sociálních, environmentálníchinovativních aspektů do plnění veřejných zakázek:
  • podpora malých, středních a sociálních podniků (tím i místní zaměstnanosti a důstojných pracovních podmínek)
  • zohlednění ekologicky šetrných řešení (životní cyklus dodávek či služeb, dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj)
  • podpora etického nakupování (zahrnutí hledisek spravedlivého obchodu [fair trade] do požadavků na plnění veřejných zakázek)

Funkce komponenty DNS pro CMS Joomla!

 • individuální nastavení uživatelských účtů a práv jednotlivých uživatelů
 • jednoduché vkládání produktů včetně názvu a popisu
 • snadné vyhledávání produktů, košíků, poptávek
 • pohodlné třídění poptávek dle oddělení
 • přehledné rozdělení podle různých typů DNS a kategorií dle potřeb
 • nekomplikované nastavení a správa jednotlivých kol DNS
 • typický košík s funkcemi klasického e-shopu

Průběh vývoje a spuštění DNS v praxi

 • programování aplikace – rozsah závisí na individuálních potřebách
 • nastavenípropojení celého systému
 • testování, spuštění a zprovoznění
 • školení budoucích uživatelů (podrobně vysvětlíme, kde se co nastavuje, jak se poptává a jaké funkce mají různé role uživatelů)

Malé websystémy pro nabídky a kalkulace

Online webová aplikace Generátor ceníků

Generátor obchodních ceníků a nabídek je jednou z verzí námi vytvořeného programu. S jeho pomocí lze generovat/zpracovat barevné ceníky/letáky/nabídky produktů s akčními i dlouhodobými cenami pro firmy, prodejny, velkoobchody, …

Webaplikaci podobného typu na generování PDF z XLSX jsme programovali pro společnost CZECH FROST.

Online webová aplikace Generátor menu

Generátor jídelníčků s nabídkou a cenami jsme vytvářeli jako další verzi tohoto programu. Slouží ke generování graficky atraktivních denních i týdenních jídelních/nápojových lístků a poledních/večerních menu pro jídelny, restaurace, rychlá občerstvení, cateringové firmy, společnosti rozvážející jídla, …

Obě tyto webaplikace jsme programovali tak, aby jejich ovládání bylo jednoduché, práce s nimi snadná i efektivní a výsledek rychlý. Navíc jsou tvořeny jako otevřené systémy s eventualitou rozšíření o další funkce i nastavení, takže je můžeme přizpůsobit konkrétním požadavkům a potřebám.

Zároveň jsme připravili jejich vlastní prezentační webstránkyanglickou verzi webprezentace.

Základní parametry

 • vstupem je soubor XLS (případně i XML, CSV, …) se základními texty
 • následuje výběr z výchozí nabídky šablon pozadí, přidání vlastní nebo design na míru od nás
 • dále nahrání firemních log/obrázků a nastavení záhlaví s logem i datumem a zápatí šablony
 • výsledkem jsou soubory (i několikastránkové s odlišným nastavením) ve formátu A4 typu PDF/JPG/HTML, které lze snadno vytisknout na kancelářské tiskárně, v kopírovacím centru, ofsetovým tiskem… nebo poslat e-mailem, sdílet na sociálních médiích, umístit na web, …

Možnost vyzkoušení


Další reference

Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit „rychlá tlačítka“:
Pokud jste zvídavější, pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu

Implementujeme též již existující

webové systémy, nejčastěji z naší dílny.

 
Nasazením existujícího systému vám uspoříme náklady.
 
 
 • Informační portál
  Informační portály pro zpravodajství, e-zin
  Základem informačních portálů je u nás Joomla a pro ni doprogramované komponenty a doplňky. Ukázky jsou v referencích.
 • INTRANET portály a správa dokumentů
  INTRANET a správa dokumentů
  Intranet může mít podobné funkčnosti jako veřejná stránka, ale je nutná registrace. Pro Tesco jsme nasazovali Document management system, pro ZČU univerzitní informační portál atd.
 • Rental Inventory - správa půjčovny
  Rental inventory system – správa půjčovny
  Webových aplikací pro správu půjčovny a revizí či plánování využití inventáře jsme naprogramovali již několik a je možné je po drobných úpravách snadno využít i pro vás.